Navigácia

Školský špeciálny pedagóg

Špeciálno-pedagogické poradenstvo na škole:  Mgr. Ivana Loduhová – pavilón B, 2. poschodie

 

Konzultačné dni:                utorok  13.00 – 14.30 hod.

                                               streda   13.30 – 15.30 hod.

V prípade potreby v iný čas po telefonickom alebo mailovom dohovore.

 

Kontakt:             mail:      loduhova@9zstn.sk

                             tel. č.:    0905 172 491

 

Úlohy školského špeciálneho pedagóga na škole:

 

Práca so žiakmi:

 • vykonáva diagnostické sledovania detí s problémami v učení a v správaní počas vyučovania
 • pomáha deťom pri adaptácii na školu, pri prechode na druhý stupeň, príp. pri rôznych nepredvídaných okolnostiach
 • robí individuálne špeciálnopedagogické cvičenia zamerané na rozvoj problematických kognitívnych funkcií žiaka a na zmiernenie negatívneho vplyvu vývinových porúch učenia vo výchovnom-vzdelávacom procese
 • vypracováva individuálny výchovnovzdelávací program pre začlenených žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • individuálne špeciálnopedagogické poradenstvo poskytuje žiakom priamo v škole

 

Spolupráca s rodičmi:

 • poskytuje individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom žiakov
 • rodičov integrovaných a zohľadňovaných žiakov oboznamuje s podmienkami vyučovania a možnosťami pomoci dieťaťu
 • spolupracuje s rodičmi individuálne začlenených žiakov pri tvorbe individuálneho výchovnovzdelávacieho programu

 

Spolupráca so zamestnancami školy:

 • poskytuje odborné konzultácie, rady a informácie triednym učiteľom a ostatným vyučujúcim pri hľadaní vhodného prístupu k zohľadňovaným a individuálne začleneným žiakom
 • spolupracuje so školským psychológom, výchovným poradcom, sociálnym pedagógom a asistentmi učiteľa pri zjednocovaní výchovných vplyvov na žiaka.

 

Spolupráca s poradenskými inštitúciami (CPPPaP, CŠPPaP, SCŠPPaP)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
 • 032 65 24 531
  032 65 20 308
  Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria