Navigácia

História a súčasnosť

Dôležité nie sú veľké veci, ktoré robíš, 
ale malé veci, ktoré robíš z celého srdca.
 

                                             Matka Tereza

 

História školy

            Rýchlou výstavbou v Trenčíne v 70. rokoch 20. storočia vznikli nové sídliská, nové štvrte a začalo sa tiež s výstavbou dnes už dominantného sídliska Juh. Keďže prvými obyvateľmi tohto sídliska boli mladí ľudia, súčasťou projektu bola na prvom mieste aj škola. Výstavba školy sa začala v máji 1974 a do prevádzky bola odovzdávaná po etapách od roku 1977, posledný bol odovzdaný pavilón telovýchovy v roku 1979. V členitom teréne na kopci pod lesoparkom Brezina tak vyrástli hneď dve školy prepojené spojovacími chodbami – Základná škola na Saratovskej ulici a Základná škola na Ul. L. Novomeského. Takto družne tu tieto dve školy pracovali 25 rokov, no pre klesajúci počet detí bola rozhodnutím mestského zastupiteľstva v roku 2004 ZŠ na Saratovskej ulici zlúčená so ZŠ na Ul. L. Novomeského a od školského roku 2004/2005 doteraz fungujeme ako jedna škola.

Celý školský komplex tvorí:

 • 5 pavilónov s triedami a odbornými učebňami,
 • 1 telovýchovný pavilón s 2 telocvičňami a plavárňou,
 • 1 hospodársky pavilón s kuchyňou, 2 školskými jedálňami a dielňami pre údržbára,
 • moderný športový areál s umelými povrchmi a multifunkčnými ihriskami.

            V našich priestoroch sídli od roku 2005 aj Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Od založenia školy doteraz boli riaditeľmi:

ZŠ, Saratovská ul.:                1976 – 1979                  Mgr. Ján Popovič

                                               1979 – 1990                  Mgr. Martin Jankovich

                                               1990 – 1992                  Mgr. Lýdia Kaššovicová

                                               1992 – 1998                  Mgr. Božena Bagarová

                                               1998 – 2004                  Mgr. Viktor Hlaváč

 

ZŠ, Ul. L. Novomeského:       1979 – 1981                  Mgr. Jozef Zíma

                                               1981 – 1990                  Mgr. Jaroslava Furendová

                                               1990 – 1992                  Dr. Anton Lacko

                                               1992 – 1995                  Mgr. Margita Homolová

                                               1995 – 2014                  Mgr. Jozef Spišák

                                               2014 – doteraz              Mgr. Marián Hrnčár

Súčasnosť

            V školskom roku 2019/2020 navštevuje našu školu 724 žiakov. Na I. stupni máme 15 tried, na II. stupni 17 tried. V škole sa vzdelávajú žiaci prevažne zo sídliska Juh, časť žiakov dochádza z iných častí mesta alebo z okolitých miest a obcí. Okrem klasických tried máme v škole zriadené od 5. ročníka aj triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy zameranej na futbal. Tieto futbalové triedy sú zriadené v spolupráci s mestom Trenčín a futbalovým klubom AS Trenčín.

Čo ponúkame:

 • vysokokvalifikovaný pedagogický zbor,
 • vynikajúce výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach, práca s nadanými žiakmi,
 • výborné materiálno-technické vybavenie školy (IKT, interaktívne tabule, tablety, obnovené učebne fyziky, biológie a  techniky, 11 odborných učební, 4 učebne jazykov, 3 učebne informatiky, 3 telocvične, plaváreň),
 • práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • nadštandardné vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi,
 • výborná spolupráca s rodičmi a verejnosťou,
 • výučba angličtiny od 1. ročníka,
 • plavecký kurz pre žiakov 3. ročníka,
 • školy v prírode a lyžiarske kurzy pre žiakov,
 • každoročne cca 25 záujmových krúžkov,
 • veľký športový areál prístupný denne od 16.00 hod. širokej verejnosti,
 • rôzne aktivity s deťmi v školskom klube detí,

          diétne stravovanie v školskej jedálni

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
 • 032 65 24 531
  032 65 20 308
  Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria