Navigácia

 • Záväzné prihlasovanie na stravovanie v budúcom šk. roku 2020/21

  Prihlášku na stravovanie v papierovej podobe je možné stiahnuť na našom webe a poslať prostredníctvom emailu majercikova@9zstn.sk alebo priniesť osobne do ŠJ od 17. augusta 2020.

  Poplatky za stravovanie za september 2020 zaplaťte do 20. augusta 2020.

  Prihlaska_na_stravovanie.pdf

 • Oznam ŠKD

  Dňa 30.6. 2020 bude ŠKD v prevádzke nasledovne:

  Ranný ŠKD:                           6,30  -    7,30

  Poobedný ŠKD:                   10.00 -   16,30

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Oznam o rannom ŠKD

  Ranný ŠKD pre žiakov 1.-3. ročníka bude v prevádzke od 22.6. do 30.6.2020 v čase od 6.30 hod. do 7.30 hod. v pavilóne D.

 • Oznam k nástupu do školy od 22.6.2020

  Ranný nástup žiakov do školy (všetky ročníky):

  7.30 – 8.00 hod.              

  - žiaci vstupujú do priestorov školy v ochrannom rúšku samostatne po jednom

  - pri prvom nástupe do ZŠ žiak predloží písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie- týka sa žiakov 6.-9. roč.!!! 

  Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_zdravotnom_stave.pdf

  Ak žiak nedonesie vyhlásenie, nemôže vstúpiť do školy a ide domov!

  Režijné poplatky za školskú jedáleň a doplatok za potraviny budú od 22. 6. 2020 platiť tí žiaci, ktorí budú od uvedeného dátumu poberať stravu v školskej jedálni

  Do školskej jedálne nemajú prístup rodičia, ani obed nebude vydávaný do obedárov. V prípade neprítomnosti žiaka odhlasujte obedy do 7.00 hod. cez internet, mailom na majercikova@9zstn.sk alebo telefonicky na 032 6524 528.

 • Nástup žiakov do školy - zmeny

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia ministra školstva sa uskutočnia nasledovné zmeny, ktoré sa týkajú doterajšej prevádzky škôl a školských zariadení.

  od 15. júna:

  - ruší sa obmedzenie počtu žiakov v triedach,

  - ruší sa povinnosť merania teploty, opatrenie sa mení na odporúčanie,

  - v platnosti zostáva vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa, je nutné vypísať ho po každej dlhšej neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní.

  od 22. júna:

  - do škôl sa vracajú žiaci 6. – 9. ročníka, ich prítomnosť je dobrovoľná.

  Je potrebné, aby rodičia informovali triedneho učiteľa o tom, či ich dieťa do školy nastúpi alebo nie. Zároveň je potrebné, aby rodičia svoje dieťa v prípade záujmu o stravovanie prihlásili na obedy v školskej jedálni prostredníctvom aplikácie Edupage do 17. 6. 2020.

   

 • Prihlasovanie do ŠKD na šk. rok 2020/2021

  Rodičia, ktorých deti momentálne nenavštevujú školu a vzdelávajú sa dištančne, si vytlačia z nášho webu tlačivo Ziadost_o_prijatie_do_SKD.pdf , vypíšu ho a doručia do školy prostredníctvom emailu cakova@9zstn.sk. Žiaci, ktorí navštevujú školu, prinesú vypísané tlačivo do 12.6.2020 svojim triednym učiteľkám.

 • Ďakujeme!

  Ďakujeme!

  Ďakujeme firme DATALAN Quality Instruments s.r.o., Bratislava za ochranné štíty pre učiteľov a vychovávateľky našej školy, ktoré nám sponzorsky zabezpečili. Fotogaléria

  Kontakt: h3d.sk - https://h3d.sk/  

 • Oznam k nástupu do školy

  Ranný nástup žiakov do školy:

  7.30 – 7.45 hod.               1. ročník

  7.45 – 8.00 hod.               2. a 3. ročník

  8.00 – 8.15 hod.               4. a 5. ročník

  - žiaci vstupujú do priestorov školy v ochrannom rúšku samostatne po jednom, dodržiavajú rozostupy cca 2m

  - pri prvom nástupe do ZŠ žiak predloží písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

  Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_zdravotnom_stave(1).pdf

  Ak žiak nedonesie vyhlásenie, nemôže vstúpiť do školy a ide domov!

  Žiaci 1.-3. ročníka, ktorí budú navštevovať školský klub, predložia v pondelok písomné prehlásenie o čase odchodu z ŠKD. Odchod_z_SKD.pdf 

  Poplatky za školský klub a režijné poplatky za školskú jedáleň a doplatok za potraviny budú od 1. 6. 2020 platiť tí žiaci, ktorí budú od uvedeného dátumu navštevovať školský klub detí a poberať stravu v školskej jedálni

  Do školskej jedálne nemajú prístup rodičia, ani obed nebude vydávaný do obedárov. V prípade neprítomnosti žiaka odhlasujte obedy do 7.00 hod. cez internet, mailom na majercikova@9zstn.sk alebo telefonicky na 032 6524 528.  

  Ďalšie informácie k nástupu do školy: Pokyny_pre_ziakov_platne_od_1.6.2020.pdf

 • Nástup do školy

  Vážení rodičia 1.- 5. ročníka!

  Prosíme Vás, aby ste najneskôr do piatku 22. mája 2020 do 12.00 hod. oznámili triednym učiteľom prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom aplikácie EDUPAGE, či Vaše dieťa bude/nebude navštevovať školu od 1. 6. 2020. Zároveň vyjadrite svoj záujem o stravovanie a žiaci 1.- 3. roč. o ŠKD. Pristúpte k tomu zodpovedne, aby sme sa mohli pripraviť na opätovný návrat žiakov do školy.

 • Športový areál - otváracia doba pre verejnosť

  Športový areál - otváracia doba pre verejnosť:

  23. máj - 31. máj 2020         PO - NE : 9.00 - 20.00 h.

  1. jún - 30. jún 2020             PO - PIA: 17.00 - 20.00 h.

       SO - NE : 9.00 - 20.00 h.

  - športovanie v športových areáloch pri školách sa riadi aktuálnymi platnými nariadeniami hlavného hygienika SR

  - do športového areálu má zákaz vstupu osoba, u ktorej sú príznaky ochorenia COVID - 19

  - športové aktivity sa uskutočňujú bez šatní a bez obecenstva

  - dodržiavanie poriadku v športových areáloch bude vo zvýšenej miere kontrolované mestskou políciou

  - tieto pokyny dopĺňajú platné prevádzkové poriadky jednotlivých školských ihrísk.

 • Oznámenie o záverečnom hodnotení

  Riaditeľ školy oznamuje žiakom a rodičom, že na základe odporúčania MŠ SR a rozhodnutia Pedagogickej rady budú na konci školského roka žiaci hodnotení z hlavných predmetov (SJL, ANJ, 2. CJ, MAT, BIO, FYZ, CHE, DEJ, GEG, OBN, na I. st. aj PVO, PDA, VLA) slovným hodnotením, z výchovných predmetov, techniky a informatiky slovom absolvoval. Do záverečného hodnotenia budú zahrnuté aj známky získané v čase pred prerušením vyučovania. Žiaci sú povinní počas vyučovania na diaľku komunikovať a plniť požiadavky jednotlivých vyučujúcich. V prípade neplnenia požiadaviek môžu byť po obnovení vyučovania na základe rozhodnutia pedagogickej rady preskúšaní. Slovné hodnotenie:  dosiahol veľmi dobré výsledky (100-80% výkonu), dosiahol dobré výsledky (79-45% výkonu), dosiahol uspokojivé výsledky (menej ako 45% výkonu).

 • Oznam pre žiakov

  Počas zatvorenia školy z dôvodu šírenia koronavírusu sa budú žiaci vzdelávať samoštúdiom. Vyučujúci budú komunikovať so žiakmi prostredníctvom Edupage, kde budú zadávané úlohy pre žiakov a pokyny na ich riešenie. Sledujte priebežne webovú stránku školy a aplikáciu Edupage.

 • Technika doma

  Technika doma

  Technika doma. Naši siedmaci mali za dobrovoľnú domácu úlohu vytvoriť ľubovoľný výrobok z dostupných materiálov. Žiaci si mali vytvoriť návrh výrobku. Rozpísať použitý materiál, pomôcky a postup. Postupnú tvorbu výrobku priebežne zaznamenávali. Všetko nakoniec spracovali do prezentácie. Teraz sa máte možnosť pozrieť na ich hotové práce. Fotogaléria

 • Príroda okolo nás

  Príroda okolo nás

  Naši žiaci sa vzdelávajú doma, ale často chodia aj von do prírody. Krásu prírody zachytili kresbou, maľbou ale aj fotografiami. Prinášame vám jarné okamihy krajiny, alebo detaily kvetov od našich fotografov. Ešte stále môžete posielať fotografie aktivít vonku, alebo krátky foto príbeh z výletu doplnený textom. Pracujeme na ďalšom čísle časopisu Jedenástky. Fotogaléria

 • Záväzné prihlášky na ETV, NBV a druhý cudzí jazyk

  Vážení rodičia!

  Prosíme Vás, aby ste najneskôr do 4. mája 2020 nahlásili triednym učiteľom prostredníctvom e-mailu alebo cez aplikáciu EDUPAGE, či Vaše dieťa v školskom roku 2020/2021 bude navštevovať etickú výchovu alebo náboženskú výchovu (rímskokatolícku alebo evanjelickú).

  Rodičov žiakov terajšieho 6. ročníka žiadame, aby triednym učiteľom oznámili aj druhý cudzí jazyk, ktorý bude ich dieťa navštevovať povinne od 7. ročníka v rozsahu 2 hodiny týždenne. Na výber je jazyk ruský alebo nemecký. Jazyk, ktorý si Vaše dieťa zvolí, bude záväzný v 7.-9. ročníku bez možnosti zmeny. Ak nemáte aktívne rodičovské konto, stačí prihlášku potvrdiť emailom, ktorý napíšete triednemu učiteľovi. Ďakujeme.

 • Informácie o prijímaní žiakov na vzdelávanie v stredných školách v šk. roku 2019/20

    Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (zo dňa 29.4.2020) je uvedené v dokumente

  Prijimanie_ziakov_na_vzdelavanie_v_strednych_skolach_v_sk_roku_2019_20.pdf 

    V prípade otázok kontaktuje výchovného poradcu Mgr. Ivetu Majerikovú, email: majerikova@9zstn.sk

 • Oznam o koncoročnom hodnotení

  Oznamujeme rodičom a žiakom, že na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, všetky výchovné predmety na konci školského roka nebudú klasifikované známkou. Koncoročné hodnotenie ostatných predmetov bude zverejnené po vydaní pokynov MŠ SR a po zasadnutí pedagogickej rady.

 • Psychologická pomoc pre deti v čase zatvorenia škôl

  Mesto Trenčín zriadilo pre žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pomoci mesta Trenčín psychologickú pomoc v čase zatvorenia škôl.

  Všetky informácie a kontakty je možné pozrieť na: https://trencin.sk/aktuality/psychologicka-poradna-pre-deti-v-case-zatvorenych-skol/

 • Oznam - poradenské zariadenia, informácie, kontakty

  Z dôvodu zjednodušeného prístupu rodičov na poradenské centrá, uľahčenia komunikácie a taktiež k urýchleniu žiadostí, ktoré bude potrebné v krátkom čase vybaviť a vystaviť potrebné vyjadrenia, uvádzame kontakty na príslušné centrá výchovného poradenstva a prevencie podľa kompetencií vyplývajúcich zo zákona. Poradenske_centrum_-_info__kontakt.pdf​​​​​​​

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
 • 032 65 24 531
  032 65 20 308
  Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria