Navigácia

Projekt: Zvyšovanie kvality inklúzie

Hlavné údaje o projekte

               

                            

Názov projektu: Zvyšovanie kvality inklúzie v ZŠ Novomeského

                                                          Prijímateľ:      Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín

                                          Kód projektu ITMS:      312011M167

                                         Operačný program:       Ľudské zdroje

                                                          Kód výzvy:      OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

                                                       Prioritná os:      1

                                                   Špecifický cieľ:     1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku        

                                                                                   kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a

                                                                                   kompetencie detí a žiakov

                                   Financovanie projektu:       Európsky sociálny fond, štátny rozpočet

                                                                                   a spoluúčasť prijímateľa

  Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:       36 mesiacov

                        Spustenie realizácie projektu:      06/2018

                                          Rozpočet projektu:      104 040 eur

                                                                Z toho:     98 838 eur Európsky sociálny fond a ŠR

  Problematika a charakteristika projektu:

  Projekt je zameraný na utváranie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu a zlepšeniu školských výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 Riešenie aktuálnych problémov vzdelávania formou integrácie a inklúzie nie je možné bez pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sú neoddeliteľnou, až nutnou súčasťou procesu na uspokojovanie individuálnych potrieb každého dieťaťa v rámci edukácie a výchovy. Cieľom tohto projektu je vytvorenie optimálnych podmienok pre každého žiaka základnej školy a nastavenie takých podmienok v procese vzdelávania, ktoré umožnia nasýtenie sociálnych, výchovných, emocionálnych, resp. individuálnych potrieb našich žiakov. Chceme tým prispieť k rozširovaniu vplyvu inklúzie, dosahovaniu rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých, zlepšovaniu výsledkov a kompetencií našich žiakov a predovšetkým Vašich detí.

  Vďaka projektu môžeme náš  odborný a pedagogický tím rozšíriť o špeciálneho pedagóga a dvoch asistenta učiteľa. Spolu so psychológom, sociálnym pedagógom a výchovným poradcom sa budú venovať adaptácii žiakov, podpore prekonávania ich individuálnych bariér, mentoringu, diagnostike, poradenstvu a systematickej práci so žiakmi, ktorí sú cieľovou skupinou projektu.

 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

  Viac informácií o projektových podporách ESF nájdete na  www.esf.gov.sk alebo www.minedu.sk

Manuál pre informovanie a komunikáciu v rámci EŠIF :  Formular_prikladov_dobrej_praxe_a)_final_NOV.pdf

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
    Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  • 032 65 24 531
    032 65 20 308
    Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria