Navigácia

Zápis do 1. ročníka

  V zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zmene školského zákona č. 188/2015 o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole sa

                             zápis žiakov do prvého ročníka na školský rok 2018/2019 bude konať

                                   9. a 10. apríla 2018 (pondelok, utorok) od 14.00 do 17.00 hod.

 

  Základná škola pri zápise vyžaduje osobné údaje :

      a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

      b) meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefón  a  zamestnávateľa zákonných zástupcov,

      c) doklad o zdravotnom stave dieťaťa (ak je to potrebné).

 

   So sebou si treba priniesť :

      a) rodný list dieťaťa (originál),

      b) platný občiansky preukaz oboch prítomných zákonných zástupcov,

      c) finančnú čiastku 6,-€ na zakúpenie predpisových zošitov k šlabikáru.

 

  Je potrebné, aby sa zápisu zúčastnili obaja rodičia !

 V prípade, že to nie je možné, prítomný rodič si môže stiahnuť na našom webe tlačivo „Čestné prehlásenie zákonného zástupcu“:  

     a) už vyplnené prinesie na zápis,

     b) prípadne mu takéto tlačivo dáme podpísať priamo pri zápise, kde svojím podpisom potvrdí, že informoval druhého  z rodičov o zápise ich dieťaťa na našu školu.

  Nie je potrebné vyplniť  Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka. Tento bude vyplnený pedagógom priamo pri zápise.

  Rodič sa pri zápise záväzne vyjadrí, či bude jeho dieťa navštevovať povinný predmet náboženská alebo etická výchovaškolský klub detí.

  V zmysle legislatívy riaditeľ školy vydá rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do 1. ročníka.  Rozhodnutia si budete môcť prevziať osobne v kancelárii tajomníčky školy v termíne od 18.4.2018 do 27.4.2018  od 7.00 do 9.00 hod. a popoludní od 12.30 do 15.30 hod.

 V zmysle platnej legislatívy musia podpísať prevzatie rozhodnutia o prijatí žiaka do 1. ročníka obidvaja rodičia. Žiadame preto rodičov, aby sa k prevzatiu dostavili obidvaja s platným občianskym preukazom. Ďakujeme.

Základné dokumenty a informácie :

Protokol o zápise dieťaťa do 1.ročníka:

Protokol_o_zapise_dietata_do_1.rocnika.pdf

Čestné prehlásenie zákonného zástupcu:

Cestne_prehlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf

Žiadosť o osobitný spôsob plnenia škol. dochádzky:

Ziadost_o_osobitny_sposob_plnenia_sk_dochadzky.pdf

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky:

Ziadost_o_odklad_povinnej_skolskej_dochadzky.pdf

 

Ďalšie informácie :

 

https://www.iedu.sk/zivotne_situacie/prijimacie_konanie_a_zapisy/Stranky/ZakladnaSkola.aspx

https://www.iedu.sk/zivotne_situacie/mame_doma_prvaka/Stranky/default.aspx

 

  Naša základná škola ponúka :

 • vysokokvalifikovaný pedagogický zbor,
 • vynikajúce výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach, práca s nadanými žiakmi,
 • výborné materiálno-technické vybavenie školy (IKT, interaktívne tabule, tablety, novovybudované učebne fyziky a techniky, 11 odborných učební, 4 učebne jazykov, 3 učebne informatiky, 3 telocvične, plaváreň),
 • práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • nadštandardné vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi,
 • výborná spolupráca s rodičmi a verejnosťou,
 • výučba angličtiny od 1. ročníka,
 • plavecký kurz pre žiakov 3. ročníka,
 • školy v prírode a lyžiarske kurzy pre žiakov,
 • každoročne cca 25 záujmových krúžkov,
 • veľký športový areál prístupný denne od 16.00 hod. širokej verejnosti,
 • rôzne aktivity s deťmi v školskom klube detí,
 • diétne stravovanie v školskej jedálni,
 • od 5. ročníka aj triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy zameranej na futbal, zriadené v spolupráci s mestom Trenčín a futbalovým klubom AS Trenčín.

 

       Areál školy                     Virtuálna prehliadka našej školy                      Fotoalbum aktivít našich žiakov

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
 • 032 65 24 531
  032 65 20 308
  Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria