Navigácia

Projekty

  Žiaci pod vedením pedagógov sa zapájajú do rôznych krátkodobých, ale aj dlhodobých projektov, kde si overujú svoje vedomosti získané počas vyučovania. Taktiež sa zapájajú do projektov v rámci mimoškolských aktivít. 

 • Národný projekt „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“

  Bližšie informácie o projekte sú uvedené na www stránkach :

          http://www.zsodborne.sk   a   https://www.minedu.sk/moderne-odborne-ucebne-su-uz-na-pilotnych-skolach/

  Cieľom projektu, ktorý je financovaný zo zdrojov ESF je posilniť odborné vzdelávanie predmetov fyzika, technika, biológia a chémia na ZŠ. Do projektu je zapojených 49 pilotných základných škôl zo siedmych krajov. Tieto pilotné školy boli už vybavené modernými odbornými učebňami. 

  Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín bola taktiež vybraná medzi pilotné školy a získala z projektu kompletné financované vybavenie odborných učební fyzika a technika. Fotografie novozriadených učební fyziky a techniky sú uvedené vo fotogalérii.     (fotogaléria)

 • Výskumný projekt OZ PROFKREATIS

  11.11.2014 sa na našej škole prezentoval výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov zameraný na elimináciu násilia v školskom prostredí. ZŠ, Ul. L. Novomeského 11 je zapojená do ročného výskumného projektu OZ PROFKREATIS, ktoré získalo na Slovensku akreditáciu programu „Druhý krok“ a dáva ho do povedomia širokej odbornej i laickej-rodičovskej verejnosti. Na prezentácii boli prítomní: odborná garantka programu, psychologička Prof. Eva Gajdošová, ambasádorka programu Bibiana Ondrejková, primátor  mesta Trenčín Ing. Richard Rybníček ako podporovateľ programu na ZŠ v meste Trenčín, zástupcovia Útvaru školstva na MsÚ a pedagógovia zo ZŠ Trenčianskeho kraja.

  Po vyhodnotení výskumného projektu sa s programom bude ďalej pracovať na 1. stupni ZŠ a v ŠKD (vyškolení pedagógovia: Mgr. Martina Rečičárová-sociálny pedagóg, Tatiana Čáková-vychovávateľ). 

 • Projekt „Deti deťom“

  18.11.-19.11.2014 sme mali v škole pokračovanie nášho projektu „Deti deťom“ ako súčasť dobrovoľníckej práce pre charitatívnu nadáciu „Mary´s Meals“ sídliacu v škótskom Glasgowe. "Každé dieťa má právo na vzdelanie a stravu". To je hlavná myšlienka nadácie a jeho zakladateľa Magnusa Mac´Farlane - Barrova. Dokument o činnosti nadácie je uvedený na www stránke https://www.youtube.com/watch?v=aFU8cU-cICs.Naši žiaci a taktiež pedagógovia školy pravidelne prispievajú na činnosť nadácie kúpou domácich koláčikov - muffinov, ktoré prinesú študentky Piaristického gymnázia v Trenčíne. Táto spolupráca pokračuje už tretí školský rok a spoločne pomáhame deťom v chudobných krajinách sveta. Aj s našou pomocou môžu tieto deti chodiť do školy a mať jedno teplé jedlo denne.  Ďakujeme všetkým prispievateľom!

 • Národný projekt „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“

  Jedná sa o národný projekt Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie – VÚDPaP. Naša škola sa do tohto projektu zapojila už v školskom roku 2013/2014.

  Získali sme komplet deviatich odborných metodík na prácu so žiakmi, ktorí majú rôzne vzdelávacie ťažkosti a výchovno-sociálne problémy. Prácu s metodikami   koordinuje výchovný poradca a sociálny pedagóg. Sú k dispozícii všetkým pedagógom školy.

  V školskom roku 2014/2015 prebieha so skupinou žiakov deviateho ročníka on-line testovanie prostredníctvom programu COMDI. Cieľom počítačového programu COMDI modul A je naznačiť profesijný profil osobnosti žiaka základnej školy, ktorý stojí pred rozhodnutím, akým smerom sa bude uberať jeho budúca profesionálna dráha. Testovanie žiakov je dobrovoľné a prebieha so súhlasom zákonných zástupcov žiakov.

  Benefity tohto národného projektu pre základné školy sú:

- ZŠ bude zapojená do novej stratégie poradenského systému v SR zameranej na elimináciu sociálno-patologických javov v školskom prostredí a perspektívnej uplatniteľnosti žiakov ZŠ na trhu práce,

- ZŠ získa on-line prístup do dátového úložiska NP s prístupom k moderným diagnostickým nástrojom a metodikám zameraným na kariérne poradenstvo pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka,

- ZŠ získa pre výchovného poradcu, sociálneho pedagóga a žiakov ôsmeho a deviateho ročníka zdarma prístupy k on-line diagnostickým testom a metodikám.

Aj v tomto školskom roku 2014/2015 pokračujeme v zbere PET vrchnákov z potravín za účelom pomoci druhým. Zbierajú najmä naše deti a žiaci z 1. stupňa. Vedia, že zberom vrchnákov pomáhajú malým i väčším deťom s rôznym zdravotným postihnutím, najmä pohybového aparátu. Momentálne zbierame pre dievčatko menom Sabínka Fajnorová. Výťažok zo zberu vrchnákov je príspevkom na liečbu týchto detí. 01.12.2014 sme odovzdali 6 veľkých vriec naplnených vrchnákmi. Aj takto učíme našich žiakov empatii, prosociálnosti a pomoci druhým ľuďom.

 • Projekt „Kvalita práce s mládežou“

  10.12.2014 bola naša škola súčasťou projektu „Kvalita práce s mládežou“. V mesiaci december 2014 projekt realizovala Nadácia pre deti Slovenska s organizáciou IUVENTA. Išlo o vytvorenie tzv. focusových skupín detí a žiakov, ktorí rozprávali o tom, ako vnímajú svoje detstvo, čo ho ovplyvňuje, čo a ako sa mení v ich okolí a životoch. Rozhovory s deťmi sa realizovali v Trenčíne, v Banskej Bystrici a Ružomberku. Výstupy z týchto rozhovorov pomôžu rôznym detským a mládežníckym organizáciám zlepšovať ich prácu s deťmi a mládežou Slovenska. Aj takto sa naši žiaci učia prezentovať svoje názory a postoje. Ďakujeme im za ich účasť na projekte. 

                             

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
 • 032 65 24 531
  032 65 20 308
  Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria