Navigácia

Školský klub detí

  Významnou a neoddeliteľnou súčasťou našej školy je aj školský klub detí. Navštevujú ho v prevažnej miere deti prvého stupňa. Činnosť klubu realizujeme tak, aby bol doplnkom výchovno – vyučovacieho procesu, pričom využívame hravé metódy práce s deťmi. 

 Činnosť v ŠKD je rozdelená na :

 • oddychovú a relaxačnú
 • záujmovú činnosť
 • prípravu na vyučovanie

 

 Prevádzka v ŠKD :

 • denne okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov
 • od 06.00 hod. do 08.00 hod.
 • od 11.30 hod. do 18.00 hod.

 

 Režim dňa :

 • 06.00 - 08.00 hod. - odpočinková činnosť
 • 11.30 - 13.30 hod. - preberanie žiakov od triednych učiteliek, odpočinková činnosť, obed
 • 13.30 - 14.00 hod. - záujmová alebo spoločensko – prospešná činnosť
 • 14.00 - 15.00 hod. - rekreačná činnosť
 • 15.00 - 16.00 hod. - príprava na vyučovanie
 • 16.00 - 17.00 hod. - hry, odchod domov
 • 16.00 - 18.00 hod. - záujmové útvary (len prihlásené deti)

 

Vychovávateľky : 

p. Čáková Tatiana - vedúca ŠKD
p. Vozárová Dana, Bc. Sameková Miriam,  Mgr. Špaldová Dana, Mgr. Ptáčková Mária, p. Pavlovská Hana, Bc. Šedová Hana, Mgr. Drdáková Anna, Mgr. Šulíková Renata.

 

 Informácia :

  "Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD" vydáva len tajomníčka školy. Ďalšie dokumenty "Žiadosť o zmenu dochádzky do ŠKD", "Odhláška z ŠKD" je možné stiahnuť - viď v hlavnom menu odkaz "Na stiahnutie".

 

 Príspevok na úhradu dieťaťa v ŠKD :

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD je 12 € mesačne na jedno dieťa na číslo účtu: IBAN: SK45 7500 0000 0040 1644 7681

Každé dieťa má pridelený svoj variabilný symbol, ktorý je potrebné uvádzať pri každom poplatku.

Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie alikvotnej čiastky príspevku. 

Poplatok za pobyt dieťaťa musí byť zaplatený do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca.

Rodič je povinný platiť príspevok včas. 

Príspevok rodičia uhrádzajú mesačne prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou.

Ak nebude príspevok uhradený, bude rodič na túto skutočnosť upozornený.

Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z ŠKD. 

Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo odpustení tohto príspevku.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
 • 032 65 24 531
  032 65 20 308
  Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria