Navigácia

Výchovný poradca

Výchovný poradca:

Mgr. Iveta Majeriková

   

Konzultačný deň: 

 

Štvrtok: 9.00-10.00,

13.00-15.00 a dohodou

   

E-mail:  

majerikova@9zstn.sk    

 

  Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020( zo dňa 29.4.2020)

 1. Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.

Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy. Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie.

 1. Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.
 2. Úplné znenie dokumentu nájdete:

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

 1. Najdôležitejšie termíny:
 1. Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na SŠ do 7. mája 2020 na webovom sídle SŠ
 2.  Do 29. mája 2020 rozhodne  riaditeľ SŠ o prijatí/neprijatí žiaka na SŠ na základe zverejnených kritérií a oboznámi  s výsledkom ZZ
 3. Do 4. júna 2020 ZZ žiaka zašle rozhodnutie riaditeľovi SŠ, či prijatý žiak nastúpi/nenastúpi na SŠ
 4. Do 5. júna 2020 zverejní riaditeľ SŠ počet obsadených a voľných miest  po 1. termíne na webovom sídle školy
 5. Do 15. júna 2020 oznámi riaditeľ SŠ možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledku prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu
 6. Prijímacie kolo na nenaplnený počet miest (2. termín):
  1. Do 19. 6. 2020 neprijatý žiak podá prihlášku na 2. termín
  2.  Do 23.6.20 sa koná  prijímacie konanie na nenaplnený počet miest
  3. Do 25.6.20 riaditeľ SŠ oznámi rozhodnutie o prijatí/neprijatí na SŠ ( 2. termín)
  4. Do 30.6.20 ZZ žiaka zašle rozhodnutie riaditeľovi SŠ, či prijatý žiak nastúpi/nenastúpi na SŠ
 1. V odboroch vzdelávania, v ktorých sa overuje umelecký talent alebo športový výkon, je možné vlastné kritérium strednej školy využiť na dištančné overenie alebo v nevyhnutnom prípade prezenčné overenie s písomným súhlasom zriaďovateľa. Prijímacia skúška z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.
 2. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 28.februára 2020 podal najviac dve prihlášky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
 3. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 13. mája 2020 požiadať strednú školu o presun podanej prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 6. na iný študijný odbor, iný učebný odbor alebo na inú strednú školu, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

 

  V prípade otázok kontaktuje emailom: majerikova@9zstn.skvýchovného poradcu Mgr. Ivetu Majeríkovú. 

 

  Informácie o stredných školách a duálnom vzdelávaní:

 • www.svs.edu.skinformácie o stredných školách na Slovensku - plán, naplnenosť, dĺžka štúdia – / v časti Proforient/

 

 • Bližšie informácie o duálnom vzdelávaní  nájdete na stránkach :

           www.minedu.sk/system-dualneho-vzdelavania/

           www.potrebyovp.sk

 • Informácie o stredných školách v Trenčianskom kraji a možnostiach duálneho vzdelávania (firmy a školy zapojené do duálneho vzdelávania) na stránke:

           http://www.hrdinaremesla.sk/

Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce: 

 www.trendyprace.sk

 

 

Informácie o aktuálnej situácii na trhu práce v SR (zdroj: TREXIMA) :

 

  Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce - ktoré odbory sa oplatí študovať?

 

      Bližšie informácie o duálnom vzdelávaní poskytne výchovný poradca alebo Ing. Richard Hančin, PHD. (regionálny         koordinátor pre Trenčiansky kraj), email: richard.hancin@siov.sk, telefón: 0948 250 006  

 

  Stredné školy v Trenčíne a okolí :

Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín

www.gymnaziumtrencin.sk

Športové gymnázium Trenčín

www.sportgymtn.sk

Piaristické gymnázium J. Braneckého Trenčín

www.piar.gtn.sk

Obchodná akadémia M.Hodžu Trenčín

www.oa-tn.edupage.org

Stredná umelecká škola Trenčín

www.sustn.sk

Stredná zdravotnícka škola Trenčín

www.szstn.edupage.org

SOŠ stavebná E.Belluša Trenčín

www.sosstn.sk

SOŠ obchodu a služieb Trenčín

www.sosostn.sk  

SOŠ, Pod Sokolicami 14 Trenčín

www.sostn.sk

Dopravná akadémia Trenčín

www.dopravnaakademia.sk

SOŠ letecko- technická Trenčín

www.soslt.edupage.org

SOŠ podnikania Trenčín

www.sosptn.edupage.org

Súkromná SOŠ Trenčín

www.ssostn.edupage.org

Pedagogická a soc. akadémia sv. Andrea-   Svorada a Benedikta Trenčín www.pasatn.sk

Súkromné gymnázium Futurum 

www.sgfuturum.sk

Gymnázium Dubnica n/V www.gymdb.sk
SPŠ Dubnica n/V www.spsdub.sk
SOŠ Dubnica n/V www.sosdca.edupage.sk
SOŠ Bánovce nad Bebravou www.spsbn.edupage.org
SOŠ Juraja Ribaya Bánovce n Bebravou www.sosjr.sk
SOŠ Pruské www.sospruske.sk
SOŠ Stará Turá www.sosst.sk
SPŠ Nové Mesto nad Váhom www.spsnmnv.sk
SOŠ Nové mesto nad Váhom www.prvasosnmnv.sk
Gymnázium Nové Mesto n/V www.gymnm.sk
Stredná športová škola Trenčín www.sportovaskolatn.sk

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
 • 032 65 24 531
  032 65 20 308
  Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria