Navigácia

Školská jedáleň

 

  Školská jedáleň v našej škole poskytuje stravovanie žiakom a zamestnancom školy.

Kontakt:

        e-mail                            dranackova@9zstn.sk

                                              majercikova@9zstn.sk

      telefón                             032/65 245 28

 

Dotovaná strava:

    Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania a súčasne odobral obed. Zákonný zástupca žiaka uhrádza plnú stanovenú sumu za stravu,v prípade včasného neodhlásenia alebo neodobratia obeda.

   Stravovanie bez obmedzenia:                           Diétne stravovanie:

  • pre I. stupeň je 1,21 €, dopláca 0,01 €                 pre I. stupeň je 1,46 €, dopláca 0,26 €,
  • pre II. stupeň je 1,30 €, dopláca 0,10 €                pre II. stupeň je 1,56 €,dopláca 0,36 €.

   Režijné náklady:

   Zákonný zástupca žiaka prispieva paušálne čiastkou 8,-- € mesačne.

 

Trvalé príkazy na úhradu:

Stravovanie bez obmedzenia:

I.stupeň:  stravné 0,20 € + paušálna mesačná réžia 8,00 € = 8,20 € mesačne,

(0,01 € x 20 obedov = 0,20 €) 

II.stupeň: stravné 2,00 € + paušálna mesačná réžia 8,00 € = 10,00 € mesačne,

(0,10 € x 20 obedov = 2,00 €)

 

Diétne stravovanie:

I.stupeň:  stravné 5,20 €  + paušálna mesačná réžia 8,00 € =  13,20 € mesačne,

(0,26 € x 20 obedov = 5,20 €)

II.stupeň: stravné 7,20 € + paušálna mesačná réžia 8,00 € = 15,20 € mesačne.

(0,36 € x 20 obedov = 7,20 €)

 

Číslo účtu je nezmenené:

                                             SK46 7500 0000 0040 1644 8051

  Pri platbe je potrebné uvádzať variabilný symbol ktorý zostáva nezmenený a ktorý má každý stravník jedinečný.

 

Spôsob platby:

  Všetky platby je potrebné uhradiť vždy mesiac dopredu do 20., môžete zaplatiť aj pol roka dopredu. V prípade nezaplatenia potrebnej sumy sa stravník (dieťa) nebude stravovať.

 

Čipový systém:

  Každý stravník dostane čip (záloha 2,-€, pri vrátení čipu mu záloha bude vrátená),tento mu zostáva počas celého stravovania v našom zariadení. Po zaplatení potrebnej sumy je čip aktivovaný.

   V jedálni na výdajnom okienku je umiestnené čítacie zariadenie, kde si stravník priloží čip, ktorý ho oprávňuje na odobratie stravy. Pracovníci kuchyne podľa evidencie prepojenej cez PC vidia meno stravníka, triedu a stupeň. Na základe toho vydajú obed. Ak stravník čip zabudol, musí požiadať pracovníčku ZŠS, aby nastavením v PC umožnila obed vydať.

Odhlasovanie obedov:

Odhlásiť sa zo stravy alebo prihlásiť sa na stravu je možné deň vopred do 14oo hod.:

- internetom: cez stránku www.eskoly.sk alebo cez stránku školy – odhlasovanie obedov – prihlásiť sa heslom a kódom stravníka, v jedálnom lístku deň, v ktoromchcete odhlásiť, zrušte v štvorčeku označenie „V“ (prázdny štvorček – obed je odhlásený) do 7oo hod. daného dňa,

- e mailom: majercikova@9zstn.sk,

- odhlasovacím terminálom (nachádza sa vo vstupnej hale do jedálne): čipom,

- telefonicky: 032/65 245 28 (nie je vždy k dispozícii)

Vyrovnanie preplatkov:

- preplatky vraciame na účet v priebehu letných prázdnin.

 

 


Zamestnanci školskej jedálne :

Bc. Hana Dranačková

vedúca jedálne

Katarína Majerčíková

administratívna pracovníčka

Věra Žilkayová 

hlavná kuchárka

Peter Červenka

 

kuchár

Michaela Bohušová

kuchárka

Anna Šedivá

kuchárka

Blažena Masaryková prevádzková pracovníčka

Alena Panáková

prevádzková pracovníčka

Janka Zámečníková

prevádzková pracovníčka

Štefánia Ondrišková prevádzková pracovníčka

Katarína Vincenty

prevádzková pracovníčka

 

 

 

 

Oznamy :

 

1. Na základe rozhodnutia Mesta Trenčín zabezpečujeme diétne stravovanie pre žiakov školy od 1.9.2009 v rozsahu diét - šetriaca, bezlepková a diabetická.

    Rodič predloží zariadeniu školského stravovania vyplnenú prihlášku na stravovanie Prihlaska_na_stravovanie.pdf          a vyjadrenie odborného lekára, ktorý dieťaťu diagnostikoval diétne stravovanie.

2. Za  účelom naplnenia programu na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre žiakov v školách podávame od februára 2010 jablká a jablkovú šťavu pre stravníkov 1. a 2. stupňa.

     3. Program je dotovaný Európskou úniou.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
    Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  • 032 65 24 531
    032 65 20 308
    Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria